samsonite-img

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות הפרטיות היא לתאר את התנהלות מפעילת האתר ביחס לפרטיות המשתמש באתר ואת אופן השימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש באתר או הנאסף על ידי מפעילת האתר בעת השימוש באתר.

בעת שימוש בשירותי האתר (לדוגמא בעת רישום לניוזלטר, טפסי יצירת קשר) נאסף מידע הנמסר על ידך, אשר חלקו אישי כגון שם, כתובת, דרכי יצירת התקשרות, כתובת דוא"ל, פרטי אשראי ופרטים אישיים נוספים וחלקו אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר עם פרטיך (להלן: "המידע").

מסירת המידע אינה מחוייבת על פי דין ואולם ללא מסירת פרטים מסוימים, לא תוכל לבצע או לקבל שירותים הניתנים באתר. במסירת מידע הנך נותן את הסכמתך החופשית שהמידע יכלל במאגר המידע שמנהלת מפעילת האתר ולשימוש במידע בהתאם לתנאי השימוש ולמסמך זה.

 

מפעילת האתר משתמשת במידע, בין היתר, לצורך שיפור השירותים והתכנים באתר; התאמת המודעות והפרסומות למשתמש; יצירת קשר; שליחת דואר אלקטרוני וכן מידע שיווקי ופרסומי; ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות חברות שילוח ומפרסמים; משלוח הצעות שיווקיות; תפעולו התקין ופיתוחו של האתר; כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון תנאי השימוש באתר.

 

מפעילת האתר עושה שימוש בקבצי Cookies , בין היתר, לצורך אימות פרטים, שיפור חווית המשתמש, התאמת העדפות ומידע סטטיסטי. המשתמש רשאי לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן, עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies ומפעילת האתר תהא רשאית לחדול ממתן שירותי האתר.

 

מפעילת האתר לא תעביר מידע לצדדים שלישיים למעט באחד או יותר מהמקרים הבאים: לאחר קבלת הסכמת המשתמש; אם המשתמש ייקח חלק בפעילויות משותפות למפעילת האתר ולצד שלישי; לצרכים סטטיסטיים באופן שאינו כולל פרטים מזהים; אם יתקבל צו שיפוטי ו/או אם הדבר יידרש במסגרת כל מחלוקת או הליך משפטי, בין הצדדים; להגנה על זכויות קניין; בכל מקרה בו קיים היתר/חובה עפ"י דין למסירת המידע.

 

מפעילת האתר פועלת בכל דרך סבירה ומקובלת על מנת לשמור את המידע שנמסר על ידי המשתמשים. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח בטחון או חסינות מוחלטת מפני חדירות ו/או פריצה למחשבים על ידי צדדים שלישיים. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה, לרבות פגיעה בפרטיות, אלא אם יוכח כי החדירה נעשתה במזיד מצידה של מפעילת האתר.

 

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

 

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר יש לפנות ל: Samsonite.web@roltime.co.il.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.